Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε

 

Η ανάγκη συγκρότησης μιας Ομάδας Νέων Προγραμμάτων Σπουδών (ΟΝΕΠΣ) προέκυψε από την αποτίμηση της ακαδημαϊκής λειτουργίας του ΕΑΠ, τον ακαδημαϊκό διάλογο που εξελίχθηκε από τον Νοέμβριο 2015 ως τον Μάρτιο 2016 (και συνεχίζει να εξελίσσεται), την ένταση του ανταγωνισμού από άλλα πανεπιστήμια, τόσο εντός όσο εκτός Ελλάδας, και κυρίως τα ζητήματα βιωσιμότητας του ΕΑΠ, τα οποία προήλθαν από διάφορες  και διαφορετικές ενδείξεις.

Η καινούρια στρατηγική ανάπτυξης του ΕΑΠ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάγκη για δημιουργία νέων Προγραμμάτων Σπουδών σε ποσοστό έως 50% των υπαρχόντων ΠΣ, με ορίζοντα την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2017-18, αλλά και στην κατά προτεραιότητα επιχείρηση ανάπτυξης ενός μικρού αριθμού (δύο ή τριών) νέων Προγραμμάτων Σπουδών άμεσα, δηλαδή για την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2016-17.

diimeridaphoto1
team

Η ΟΝΕΠΣ είμαστε μία ομάδα νέων ανθρώπων που έχουμε σαν κοινές συνιστώσες τη δημιουργικότητα, την όρεξη και τη διάθεση για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο μέσω της γνώσης και της εκπαίδευσης, κάνοντας χρήση  της αξιοποίησης της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που έχει το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Η ομάδα μας στηρίζεται σε ειδικό προσωπικό που από τη μία, σε μεγάλο βαθμό, υπήρχε ήδη στο ΕΑΠ και έχει παραγάγει αξιοσημείωτο έργο εκπαιδευτικής τεχνολογίας, και από την άλλη αναζητήθηκε εκτός ΕΑΠ με γνώμονα την ειδική γνώση που σχετίζεται με τα αντικείμενα των νέων Προγραμμάτων Σπουδών.

Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή λειτουργία της ΟΝΕΠΣ είναι η αξιοποίηση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας του ΕΑΠ, καθώς και η συμβολή των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος, που έχουν συσσωρεύσει σημαντική εμπειρογνωμοσύνη στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού για εξ αποστάσεως τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ως ΟΝΕΠΣ χωριζόμαστε σε υπο-ομάδες οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

* Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ολοκλήρωση του έργου και έχει τη γενική εποπτεία σε όλα τα στάδια υλοποίησης.

* Ομάδα Προγράμματος Σπουδών, η οποία αποτελείται από την Επιτροπή Ακαδημαϊκής Εποπτείας και είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό του μαθήματος και του εκπαιδευτικού υλικού του.

* Ομάδα Επιστημονικών Συμβούλων/Συνεργατών, η οποία αποτελείται από ειδικούς επιστήμονες των εκάστοτε γνωστικών αντικειμένων. Η ομάδα αυτή έχει συμβουλευτικό ρόλο όσον αφορά στο σχεδιασμό του μαθήματος και τουεκπαιδευτικού υλικού.  Ένας από τους βασικούς ρόλους της ομάδας αυτής είναι η κριτική ανάγνωση του δημιουργηθέντος υλικού και η ανατροφοδότηση.

* Ομάδα Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Μάθησης, η οποία αποτελείται από άτομα με εμπειρία στην τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση και είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία οδηγών υποστήριξης της διαδικασίας (καλές πρακτικές δημιουργίας και διαμόρφωσης των μαθημάτων και του εκπαιδευτικού υλικού, πρότυποι πίνακες για το σχεδιασμό των μαθημάτων και του υλικού κλπ.)

* Ομάδα Ψηφιακής Ολοκλήρωσης, η οποία αποτελείται από προσωπικό το οποίο είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και της πλατφόρμας που θα διανέμεται.

uk_guys