Σύγχρονες τάσεις στην Ανάλυση και τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας

Σύγχρονες τάσεις στην Ανάλυση και τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας

Σκοπός - Περιγραφή

Αντικείμενο – Σκοπός

Το ΜΠΣ απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που ήδη υπηρετούν στη σχολική εκπαίδευση αλλά και σε αποφοίτους ΑΕΙ που προτίθενται να αναζητήσουν εργασία στον χώρο της διδασκαλίας της ελληνικής ως μητρικής ή ως ξένης γλώσσας και ενδιαφέρονται να επικαιροποιήσουν τις γλωσσολογικές τους γνώσεις, γνωρίζοντας παράλληλα τις πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στο γνωστικό αντικείμενο της ανάλυσης και διδασκαλίας της γλώσσας και πώς αυτές μπορούν να αναβαθμίζουν το ρόλο και τη διδακτική τους πράξη ως εκπαιδευτικών.

Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η εμπειρία που αναμένεται να αποκτήσουν οι απόφοιτοι του προτεινόμενου ΜΠΣ θα τους επιτρέψουν να αναθεωρήσουν και να επικαιροποιήσουν τις απόψεις τους για τη φύση της ελληνικής γλώσσας, την ιστορία της, τη σχέση της με προηγούμενες μορφές της, το σχολικό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, τους τρόπους διδασκαλίας κ.ο.κ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του ΠΜΣ Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (στο εξής ΚΑΟ) οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

  • Χειρίζονται τη γλώσσα με σκοπό την ακαδημαϊκή έρευνα και γραφή και να διεξάγουν γλωσσική έρευνα σε ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο.
  • Αντιλαμβάνονται με άνεση τις έννοιες που αφορούν την περιγραφή της γλώσσας χρησιμοποιώντας σύγχρονους γλωσσολογικούς όρους με διεθνή απήχηση.
  • Γνωρίζουν τη σχέση μεταξύ της Νέας και της Αρχαίας Ελληνικής, στο πλαίσιο της έννοιας της γλωσσικής αλλαγής και εξέλιξης.
  • Προσεγγίζουν τη διδασκαλία της γλώσσας υπό το πρίσμα της κριτικής ανάλυσης λόγου και του κριτικού γραμματισμού.
  • Αντιλαμβάνονται την έννοια της γλωσσικής ποικιλίας και την αλληλεπίδρασή της με τη γλωσσική διδασκαλία.
  • Αναγνωρίζουν την έννοια της πολυγλωσσίας και το πώς αυτή μπορεί να επηρεάζει και να διαμορφώνει τη γλωσσική εκπαίδευση στο σχολείο.

 

Δομή και Διάρθρωση

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Προσφερόμενες θέσεις για το χειμερινό εξάμηνο: 300

Στο Μ.Π.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας – Αρχαιολογίας − Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με κατευθύνσεις Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) ή Ιστορίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θεματικές Ενότητες

Οδηγίες Επιλογής ΘΕ

πορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) ΘΕ το εξάμηνο

Η επιλογή των Θ.Ε. γίνεται με τη σειρά που ακολουθεί η διάρθρωση. Για παράδειγμα, στο α’ εξάμηνο, αν επιλέξετε μία (1) ΘΕ πρέπει να επιλέξετε την ΑΔΕ50. Αν επιλέξετε δύο (2) ΘΕ πρέπει να επιλέξετε και την ΑΔΕ51. Εάν επιθυμείτε τρεις (3) ΘΕ μπορείτε να επιλέξετε και την ΑΔΕ52.

Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξετε κατά σειρά προτεραιότητας τ

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:  Αμαλία Τσακούμη
Τηλ: 2610 367312 – fax: 2610 367110 – e-mail: ade@eap.gr