Δημιουργική Γραφή

Σκοπός - Περιγραφή

Το κοινό διαπανεπιστημιακό  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» στοχεύει στη διδασκαλία της λογοτεχνικής (πεζογραφία, ποίηση) θεατρικής, σεναριακής γραφής, του δημοσιογραφικού λόγου και της ψηφιακής αφήγησης και στην κατάκτηση, μέσω συγκεκριμένων εκπαιδευτικών πρακτικών και τεχνικών, ακαδημαϊκά κατοχυρωμένων λογοτεχνικών και συγγραφικών δεξιοτήτων. Η «Δημιουργική Γραφή» αποδεικνύεται σήμερα ιδιαίτερα χρήσιμη σε ποικίλα χρηστικά είδη του λόγου, που έχουν περισσότερο πληροφοριακό ή δοκιμιακό χαρακτήρα και συνδέεται με διάφορες μορφές τέχνης. Σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, το πεδίο της Δημιουργικής Γραφής αναπτύσσεται συνεχώς σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ και ως γνωστικό αντικείμενο διδάσκεται πλέον από τις πρώτες μέρες της εκπαίδευσης μέχρι τα υψηλότερα επίπεδα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Συχνά, μάλιστα, συνδέεται με πανεπιστημιακά μαθήματα που δεν είναι μαθήματα Δημιουργικής Γραφής, αλλά απολαμβάνουν μία τέτοιου είδους σχέση, όπως η διδασκαλία της Γλώσσας, του Θεατρικού Παιχνιδιού, του Κινηματογράφου, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, της Μουσικής, της Ψυχολογίας, ακόμα και των ΤΠΕ (Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών). Ένας από τους βασικούς σκοπούς του συγκεκριμένου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών είναι να μυήσει τους φοιτητές στις περιοχές που συνιστούν το corpus της Δημιουργικής Γραφής και της Δημιουργικής Ανάγνωσης και να τους εξοικειώσει με τις διαδικασίες πραγμάτωσής τους, χωρίς να απογοητευτούν από τυχόν περαιτέρω δυσκολίες που θα συναντήσουν.

Τονίζεται πως, χωρίς καμία αμφιβολία, η Δημιουργική Γραφή βρίσκεται σε διαρκή αλληλεπίδραση με το πανεπιστημιακό περιβάλλον, δέχεται επιδράσεις από αυτό, αλλά και η ίδια, ως επιστημονικός κλάδος, επιδρά με τη σειρά της στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Εξάλλου, η διδασκαλία της Δημιουργικής πολύ συχνά εμπλέκει δύο αλληλοσυμπληρούμενα στοιχεία: την πράξη του να γράψεις (δημιουργικά) και την πράξη να σκεφτείς κριτικά την πράξη της γραφής και τα αποτελέσματά της. Η πρακτική πλευρά της Δημιουργικής Γραφής δεν συνιστά, όμως, γνώση επιφανειακή, καθώς προκύπτει από μια επιβεβαιωμένη και σοβαρή εξέταση της τέχνης της γραφής, η οποία αποκτάται μέσα από μια δημιουργική πράξη και μπορεί να συμπεριλαμβάνει όχι μόνο σύγχρονα θεωρητικά και κριτικά μοντέλα, αλλά και σημαντικά έργα της παράδοσης. Σκοπός της γνώσης αυτής είναι να δώσει πρόσβαση σε ιδέες και νέες προσεγγίσεις ως προς τον τρόπο γραφής στον ασκούμενο, είτε ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τη συγγραφή σε προσωπικό επίπεδο είτε να ενημερωθεί για όλες τις διεθνείς τάσεις και απόψεις ως προς την εισαγωγή της Δημιουργικής Γραφής στην εκπαίδευση και να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις του στους μαθητές. Έξω από ένα θεσμοποιημένο ακαδημαϊκό πλαίσιο, οι καλλιτέχνες μπορεί να κάνουν κάτι αντίστοιχο σποραδικά ή συστηματικά, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι ενδιαφέρονται για τη διάχυση των ευρημάτων τους και, μάλιστα, με σκοπό διδακτικό.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της επιτυχούς παρακολούθησης του Κοινού Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις σε επίπεδο ιστορίας, θεωρίας και κριτικής των λογοτεχνικών ειδών της ελληνικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας λογοτεχνικής παραγωγής, καθώς και σε επίπεδο θεωρίας και επεξεργασίας της Δημιουργικής και της ακαδημαϊκής γραφής. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν σταδιακά ένα θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στον κλάδο που θα τους αφορά, αλλά και δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να ασχοληθούν με διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με την εκπαίδευση. Θα μπορούν να εκτιμήσουν με ουσιαστικό τρόπο τον ρόλο της ενεργούς συμμετοχής στην ανάγνωση της λογοτεχνίας και δυνητικά να γίνουν επαρκέστεροι αναγνώστες και ενεργητικοί κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες μέσα από τη μελέτη, τη διδασκαλία, αλλά και τη συστηματικά επιστημονική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων. Τέλος, θα είναι σε θέση να συγγράψουν δοκίμια ή ακαδημαϊκές εργασίες με τον ενδεδειγμένο τρόπο, αλλά και να πειραματιστούν με την παραγωγή δικών τους λογοτεχνικών κειμένων.

Αντικείμενο / Περιεχόμενο/ Στόχοι

Το Κοινό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημιουργική Γραφή στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων ερευνητών στο χώρο των Ανθρωπιστικών Σπουδών και των Επιστημών της Αγωγής, αλλά και ανθρώπων που επιδιώκουν να διδαχθούν τη συγγραφή λογοτεχνικών, θεατρικών, σεναριακών, δημοσιογραφικών κειμένων, αλλά και ψηφιακών εφαρμογών τους μέσα από τη θεωρητική αλλά και την εργαστηριακή προσέγγισή τους. Στο τέλος των σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο, καθώς και τις δεξιότητες, που θα τους συνδέουν με την εκπαίδευση και με τις ανάγκες μιας ευρύτερης πολιτισμικής αγοράς. Παράλληλα προς την ερευνητική αποστολή του, το Πρόγραμμα αποβλέπει στην εξειδίκευση στελεχών της εκπαίδευσης με σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας της λογοτεχνίας, καθώς και δημιουργικής παραγωγής του ελληνικού λόγου. Στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων καλούνται να βρουν τρόπους και να υιοθετήσουν στρατηγικές, προκειμένου να βελτιώσουν και να εξελίξουν τις συνθήκες της διδασκαλίας και της μάθησης. Μέσα από μια συστηματική και εμπεριστατωμένη εξέταση της τέχνης του λόγου, που συνδέεται άμεσα με τη δημιουργική πράξη και μπορεί να συμπεριλάβει όχι μόνο τα σύγχρονα θεωρητικά και κριτικά μοντέλα αλλά και σημαντικά έργα-σταθμούς της λογοτεχνικής παράδοσης, η Δημιουργική Γραφή δύναται να συνεισφέρει τα μέγιστα στον τομέα αυτόν, ενεργοποιώντας τη δημιουργικότητα κάθε ατόμου.

Δομή και Διάρθρωση

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα:

  1. Απόφοιτοι ΑΕΙ των Τμημάτων Φιλολογίας
  2. Απόφοιτοι ΑΕΙ άλλων Τμημάτων Φιλοσοφικών Σχολών
  3. Απόφοιτοι ΑΕΙ των Τμημάτων Παιδαγωγικών Σπουδών
  4. Απόφοιτοι ΑΕΙ των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών

Θεματικές Ενότητες

Οδηγίες Επιλογής ΘΕ

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) ΘΕ το εξάμηνο.

Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία (1) ΘΕ θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσετε τη ΔΓΡ50. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο (2) Θ.Ε. θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά τη ΔΓΡ50 και τη ΔΓΡ51. Εάν διαθέτετε τον απαιτούμενο χρόνο και επιθυμείτε να επιλέξετε τρεις

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Ευαγγελία Τσούνη
Τηλ: 2610 367316 – fax: 2610 367110 – e-mail: dgr@eap.gr