Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων

Σκοπός - Περιγραφή

Αντικείμενο /  Σκοπός

Το κοινό ΠΜΣ «Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Ανοικτό Ελληνικό Πανεπιστήμιο, έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση πτυχιούχων επιστημών υγείας. Πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο θα έχουν την δυνατότητα να ειδικευτούν στην διαχείριση ηλικιωμένων και πασχόντων από χρόνια νοσήματα,ένα τομέα που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία αλλά και σημαντικά προβλήματα. Σκοπός του ΠΜΣ είναι ο εφοδιασμός αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας και στην πρακτική εφαρμογή αυτών των γνώσεων στην διαχείριση της γήρανσης και των χρόνιων νοσημάτων  και στην προαγωγή της υγείας και της ποιότητας της ζωής. Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχει το Τμήμα Ιατρικής. Το ΠΜΣ προσφέρει εξειδίκευση η οποία θα καλύψει υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες και θα συμβάλει στην αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Μαθησιακά Αποτελέσματατου Προγράμματος:

 • Επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε πεδία των Επιστημών της Υγείας.
 • Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην ερευνητική μεθοδολογία.
 • Ανάπτυξη κριτικής επίγνωσης σε θέματα κοινωνικά και πολιτισμικά στο πλαίσιο της φροντίδας ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων.
 • Απόκτηση γνώσεων στη νοσηρότητα της γήρανσης και των οικονομικών συνεπειών της.
 • Γνώση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ηλικιωμένων και των χρονίως πασχόντων.

 Διάρκεια ΠΜΣ: η ελάχιστη διάρκεια του ΠΜΣ είναι δύο (2) έτη και η μέγιστη έξι (6).

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Δομή και Διάρθρωση

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα:

 1. Πτυχιούχοι Ιατρικής ΑΕΙ.
 2. Πτυχιούχοι Φαρμακευτικής ΑΕΙ.
 3. Πτυχιούχοι Οδοντιατρικής ΑΕΙ.
 4. Πτυχιούχοι Βιολογίας ΑΕΙ.
 5. Πτυχιούχοι Βιοχημείας ΑΕΙ.

Θεματικές Ενότητες

1ο  Εξάμηνο

 ΓΧΝ50 Φυσιολογία (7 ECTS), με γνωστικά αντικείμενα

 1. Κυτταρική φυσιολογία
 2. Φυσιολογία συστημάτων
 3. Επιδράσεις του περιβάλλοντος στην υγεία

Οδηγίες Επιλογής ΘΕ

Στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο εξάμηνο μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τέσσερις (4) ΘΕ το εξάμηνο.

Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία (1) ΘΕ θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσετε την ΓΧΝ50. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο (2) ΘΕ θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά την ΓΧΝ50 και την ΓΧΝ51. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε τρεις (3)

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Νικολίτσα Αγγελοπούλου
Τηλ: 2610 367312 – fax: 2610 367110 – e-mail: gxn@eap.gr