Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

Σκοπός - Περιγραφή

Αντικείμενο – Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» (ΚΑΟ) έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα καθώς περιλαμβάνει ένα συνδυασμό της πλειονότητας των κοινωνικών επιστημών και πιο συγκεκριμένα των Οικονομικών, της Κοινωνιολογίας, της Πολιτικής Επιστήμης, της Νομικής Επιστήμης, της Γεωγραφίας και της Ψυχολογίας. Σε γνωσιακό επίπεδο έχει διττή στόχευση, τόσο ακαδημαϊκή όσο και εφαρμοσμένη – πρακτική. Στοχεύει, λοιπόν, αφενός στην παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και ερευνητικής γνώσης σε ένα διεθνώς ραγδαία αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο και αφετέρου στην παροχή εξειδικευμένης πρακτικής, εμπειρικής και εφαρμοσμένης γνώσης.

Ως αποτέλεσμα της διττής στόχευσής του το ΠΜΣ φιλοδοξεί να δημιουργήσει στελέχη που θα έχουν την απαιτούμενη γνώση προκειμένου είτε να συνεχίσουν τη θεωρητική και εμπειρική επιστημονική έρευνα, είτε να εφαρμόσουν άμεσα τις αρχές, αξίες και πρακτικές της ΚΑΟ συστήνοντας οι ίδιοι εγχειρήματα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ή αναβαθμίζοντας τη λειτουργία ήδη υπαρχόντων εγχειρημάτων, παρέχοντας συμβουλές σε όσους θέλουν να τα συστήσουν, σχεδιάζοντας την τοπική ανάπτυξη της ΚΑΟ ή στελεχώνοντας την τοπική, περιφερειακή και κεντρική διοίκηση και τις δομές υποστήριξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Γενικές Πληροφορίες

Η αναγκαιότητα ενός ΠΜΣ για την ΚΑΟ αυτήν την περίοδο στη χώρα μας κρίνεται ιδιαίτερα μεγάλη  τόσο σε επιστημονικό όσο και σε εφαρμοσμένο – πρακτικό επίπεδο.

Σε επιστημονικό επίπεδο, το αντικείμενο της ΚΑΟ έχει γνωρίσει διεθνώς ραγδαία ανάπτυξη κατά τα τελευταία χρόνια λόγω αφενός της αναζήτησης νέων μοντέλων ανάπτυξης και κοινο-οικονομικής οργάνωσης στο πλαίσιο της παρατεταμένης κρίσης και αφετέρου της ίδιας της ανάπτυξης του πεδίου.  Ιδιαίτερα η Ελλάδα, την τελευταία πενταετία, βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ερευνητικού ενδιαφέροντος εξαιτίας της σημαντικής ανάπτυξης της ΚΑΟ στα χρόνια της κρίσης, με αποτέλεσμα πλήθος Ελλήνων και αλλοδαπών ερευνητών να πραγματοποιούν μελέτες περίπτωσης. Η ΚΑΟ ως επιστημονικό αντικείμενο συγκροτείται τόσο ως ανανέωση αλλά και ως τομή της επιστημονικής έρευνας για τον τρίτο τομέα, την κοινωνική οικονομία, τον εθελοντικό ή μη κερδοσκοπικό τομέα, ανανέωση και τομή που συμβαδίζει με τις εξελίξεις στο ίδιο το πεδίο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του ΠΜΣ Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (στο εξής ΚΑΟ) οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν το περιεχόμενο, την ιστορία και τα θεωρητικά θεμέλια της έννοιας της ΚΑΟ.
 • Γνωρίζουν τις βασικές θεωρητικές και επιστημολογικές παραδοχές και τα κεντρικά επιχειρήματα των σύγχρονων προσεγγίσεων της ΚΑΟ.
 • Αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις ποικίλες μορφές και τύπους επιχειρήσεων, αμοιβής της εργασίας, χρηματοδότησης και συναλλαγών της ΚΑΟ.
 • Κατανοούν βασικές έννοιες  και να στοχάζονται κριτικά γύρω από τις σύγχρονες θεωρίες και προσεγγίσεις των κοινών.
 • Γνωρίζουν εις βάθος  τεχνολογίες και πρακτικές βασισμένες ή προσανατολισμένες στα κοινά.
 • Είναι σε θέση να ερευνούν τα κοινά με διεπιστημονικό και πολύπλευρο τρόπο συνδυάζοντας θεωρητική μελέτη και συζήτηση με βιωματικές και συμμετοχικές διαδικασίες μάθησης.
 • Κατανοούν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την ανάδυση νέων συνεργατικών μοντέλων παραγωγής κοινών αγαθών.
 • Κατανοούν τις διαφορετικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης και τις χωρικές τους διαστάσεις.
 • Αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές προσεγγίσεις της κοινωνικής καινοτομίας.
 • Σχεδιάσουν σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο κοινότητας την οργάνωση και ανάπτυξη της ΚΑΟ.
 • Αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις διαφορές ανάμεσα στα πολιτικά οράματα των δημόσιων πολιτικών όπως σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε επιλεγμένες χώρες.
 • Αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις στοχεύσεις των συγκεκριμένων δημόσιων πολιτικών μέσα από την αντίληψη των βασικών παραμέτρων που τις καθορίζουν.

Δομή και Διάρθρωση

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Προσφερόμενες θέσεις για το χειμερινό εξάμηνο: 200

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.

Για την επιτυχή παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. είναι χρήσιμη η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

Σημείωση: Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

 1. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών

Θεματικές Ενότητες

Οδηγίες Επιλογής ΘΕ

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν από μία (1) έως τρεις (3) ΘΕ το εξάμηνο.

Στο 1ο εξάμηνο εάν επιλέξετε μία (1) ΘΕ πρέπει να επιλέξετε την ΚΑΟ50. Εάν επιλέξετε δύο (2) ΘΕ πρέπει να επιλέξετε τις ΘΕ ΚΑΟ50 και ΚΑΟ51 ενώ αν επιλέξετε και τρίτη ΘΕ αυτή θα είναι η ΚΑΟ52.

Στα επόμενα εξάμηνα μπορείτε να επιλέξετε όποια επιθυμείτε από τις ΘΕ του εξαμήνου επιλέγοντας

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Μαρία Λάζαρη
Τηλ: 2610 367322 – fax: 2610 367110 – e-mail: kao@eap.gr