Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές

Σκοπός - Περιγραφή

Σκοπός / Περιγραφή

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) «Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές» απευθύνεται σε πτυχιούχους επιστήμονες και επαγγελματίες του δημοσιογραφικού χώρου. Περιλαμβάνει τη διδασκαλία Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ) και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Παράλληλα, απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ που εργάζονταν, εργάζονται ή σκοπεύουν να εργασθούν στο χώρο της δημοσιογραφίας. Στόχος του είναι να τους προσφέρει μια ολοκληρωμένη και κριτική κατανόηση του ρόλου και της άσκησης της δημοσιογραφίας στο σύγχρονο κόσμο καθώς και να τους εκπαιδεύσει στις επαγγελματικές δεξιότητες και τεχνικές που απαιτούνται για την αποτελεσματική χρήση των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να κατανοούν τη σημασία και το ρόλο της δημοσιογραφίας στη δημοκρατική κοινωνία, να αναλύουν κριτικά τη συνθετότητα και τις προκλήσεις της

σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, να εφαρμόζουν τις βέλτιστες τεχνικές δημοσιογραφικής έρευνας,  προκειμένου να προσεγγίσουν κρίσιμους τομείς δημόσιου ενδιαφέροντος , να αξιοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία/μέσα για την εκπόνηση, σύνθεση και κοινοποίηση σε πολλαπλές πλατφόρμες των δημοσιογραφικών τους προϊόντων ενώ οι γνώσεις και η εμπειρία που θα αποκτήσουν οι απόφοιτοι του προτεινόμενου ΜΠΣ θα τους επιτρέψει να αναβαθμίσουν το επίπεδο της δημόσιας πληροφόρησης και διαβούλευσης αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες των ποικιλόμορφων θεσμών ενημέρωσης. Επίσης, θα τους δοθεί η δυνατότητα να εμπλουτίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και να διεκδικήσουν με αξιώσεις τη δημιουργική ένταξή τους στην κοινωνία της πληροφορίας.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Διάρκεια φοίτησης:  η ελάχιστη διάρκεια είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη και η μέγιστη έξι (6) έτη.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Δομή και Διάρθρωση

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Δεκτοί γίνονται απόφοιτοι (κατά προτεραιότητα)

  1. Απόφοιτοι ΑΕΙ των Τμημάτων Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας
  2. Απόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Κοινωνικών, Πολιτικών, Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών
  3. Απόφοιτοι ΤΕΙ των Τμημάτων Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Διαφήμισης

Θεματικές Ενότητες

Οδηγίες Επιλογής ΘΕ

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως δύο (2) ΘΕ το εξάμηνο.

Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία (1) ΘΕ θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσετε τη ΣΔΣ50.

Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξετε κατά σειρά προτεραιότητας τις ΘΕ των επόμενων εξαμήνων, εφόσον έχετε ολοκληρώσει όλες

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: Ευαγγελία Τσούνη
Τηλ: 2610 367316 – fax: 2610 367110 – e-mail: sds@eap.gr